Geçmişten Günümüze Nobel İktisat Ödülü Kazananlar Listesi | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Geçmişten Günümüze Nobel İktisat Ödülü Kazananlar Listesi

Geçmişten Günümüze Nobel İktisat Ödülü Kazananlar Listesi

Geçmişten Günümüze Nobel İktisat Ödülü Kazananlar Listesi

1968 yılında İsveç Merkez Bankası Sveriges RiksbankNobel Vakfı‘na ekonomistlere ödül vermek için para bağışladı. 1969 yılında ise Alfred Nobel önderliğinde İktisat Bilimi için ilk Sveriges Riksbank ödülü verilmeye başlandı.

1969 yılında itibaren verilmeye başlanan bu ödül günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. İşte Nobel İktisat Ödülü kazananlar listesi.

Nobel İktisat Ödülü Kazananlar Listesi

2018: Yale Üniversitesi‘nden William D. Nordhaus ve New York Üniversitesi‘nden Paul M. Romer, yapmış oldukları “Uzun vadeli makroekonomik analizler ve ekonomik büyüme projeksiyonları” çalışmaları ile Sveriges Riksbank Ödülü’nü almaya hak kazandılar.

Nordhaus, “İklim değişikliğini entegre etme”, Romer ise “Teknolojik yenilikleri entegre etmek” konuları ekonomik büyüme ile ilişkilendirerek ve bu alanda çalışma yaparak bu ödülü aldılar.

2017: İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Chicago Üniversitesi’nden Richard H. Thaler, “Davranışsal ekonomiye katkılarından dolayı” ödülü almaya hak kazandı.

Yapılan çalışmada Thaler, “İnsan davranışını ve psikolojiyi ekonomik karar verme” çalışmasına entegre etmeyi başardı. Thaler’in çalışmasına göre, “Sınırlı rasyonalite, sosyal tercihler ve öz denetimin olmayışının sonuçlarını inceleyerek, bu insan özelliklerinin bireysel kararları ve piyasa sonuçlarını nasıl sistematik olarak etkilediğini gösterdi.” ortaya çıktı.

2016: Oliver Hart ve Bengt Holmström, “Sözleşme teorisine katkılarından dolayı” ödülü almaya hak kazandılar.

2015: Yapmış olduğu “Tüketim, yoksulluk ve refah analizi” ile Angus Deaton 2015 yılında Nobel İktisat Ödülü’nü almaya hak kazandı.

2014: Jean Tirole yapmış olduğu  “Piyasa gücü ve regülasyon analizi için.” çalışması ile ödülü almaya hak kazanmıştır.

2013: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller, “Varlık fiyatlarının ampirik analizi için.” çalışmaları ile ödülü almaya hak kazanmışlardır.

2012: Alvin E. Roth ve Lloyd S. Shapley “İstikrarlı tahsis teorisi ve pazar tasarımı pratiği için.” çalışması ile ödülü almaya hak kazanmışlardır.

2011: Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims, “Makroekonomide neden ve sonuç üzerine deneysel araştırmalar” ile ödülü almayı başardılar.

2010: Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen ve Christopher A. Pissarides, “Arama sürtünmeleri olan piyasaların analizi.” ile ödülü aldılar.

2009: Elinor Ostrom, “Ekonomi yönetiminin, özellikle de müştereklerin analizi” ve Oliver E. Williamson, “Ekonomi yönetimini, özellikle de firmanın sınırlarını analizi” ile ödülü aldılar.

2008: Paul Krugman, “Ticaret modellerini ve ekonomik faaliyetlerin yerini analiz ettiği için.”

2007: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin ve Roger B. Myerson, “Mekanizma tasarım teorisinin temellerini attığımız için.”

2006: Edmund S. Phelps, “Makroekonomik politikadaki zamanlararası değişimleri analiz” çalışması ile ödülü almayı başarmıştır.

2005: Robert J. Aumann ve Thomas C. Schelling, “Oyun-teori analizi yoluyla çatışmayı ve işbirliğini anlamak” çalışmaları sayesinde ödülü aldılar.

2004: Finn E. Kydland ve Edward C. Prescott, “Dinamik makroekonomiye katkılarından dolayı (ekonomi politikasının zaman kavramı ve iş çevrimlerinin arkasındaki itici güçler.)” ödülü almayı başardılar.

2003: Clive Granger “Zamana göre değişkenlik gösteren ekonomik zaman serilerini ve analiz etme yöntemleri”, Robert F. Engle ise “Ortak eğilimlerle (eşbütünleşme) ekonomik zaman serilerini analiz etme yöntemleri” çalışmaları ile ödülü aldılar.

2002: Daniel Kahneman, “Özellikle psikolojik araştırmayla ilgili iktisat bilimine, insan kararları ve karar vermede belirsizlik konusunu entegre etmesi ile” ve Vernon L. Smith, “Deneysel ekonomik analizde bir araç olarak laboratuvar deneyleri oluşturmuş ve alternatif piyasa mekanizmalarının incelemiştir.” bu çalışmalar ile ikili ödülü almıştır.

2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence ve Joseph E. Stiglitz, “Piyasaları asimetrik bilgi ile analiz” çalışması ile ödülü almıştır.

2000: James J. Heckman, “Seçici örnekleri analiz etmek için teori ve yöntemleri geliştirmesi” ve Daniel L. McFadden, “Teorik ve gelişmekte olan bir seçimi analiz etme yöntemleri.” çalışmaları ile bu iki isim ödülü almıştır.

1999: Robert A. Mundell, “Farklı döviz kuru rejimleri altında para ve maliye politikası analizleri ile en uygun para birimi alanı analizi” sayesinde ödül almayı başarmıştır.

1998: Amartya Sen, “Refah ekonomisine katkı.” ile ödülü almayı başarmıştır.

1997: Robert C. Merton ve Myron S. Scholes, “Türevlerin değerini belirlemek için yeni bir yöntem.” buldular ve bu sayede bu ödülü almayı başardılar.

1996: James A. Mirrlees ve William Vickrey, “Asimetrik bilgi altında ekonomik teşvik teorisine olan temel katkıları.” ile ödülü almayı başarmıştır.

1995: Robert E. Lucas Jr., “Rasyonel beklentiler hipotezini geliştirip uygulayarak, makroekonomik analizleri değiştirdi ve ekonomik politika anlayışımızı derinleştirdi”. Bu çalışması ile ödülü almayı başardı.

1994: John C. Harsanyi, John F. Nash Jr. ve Reinhard Selten, “İşbirlikçi olmayan oyunlar teorisindeki dengenin öncü analizleri.” çalışmaları ödülü aldılar.

1993: Robert W. Fogel ve Douglass C. North, “Ekonomik ve kurumsal değişimi açıklamak için iktisadi teori ve niceliksel yöntemleri uygulayarak iktisadi tarihinde araştırmaları revize etmek” ile ödülü almayı başardılar.

1992: Gary S. Becker, “Mikroekonomik analiz alanını geniş bir insan davranış ve etkileşimine genişletmek için, piyasa dışı davranışları incelemek.” çalışması ile ödülü almıştır.

1991: Ronald H. Coase, “Ekonominin kurumsal yapısı ve işleyişi için işlem maliyetlerinin ve mülkiyet haklarının önemini” çalışması ile ödülü almayı başarmıştır.

1990: Harry M. Markowitz, Merton H. Miller ve William F. Sharpe, “Finans ekonomisi teorisindeki çalışmaları” ile ödülü almayı başardılar.

1989: Trygve Haavelmo, “Ekonometri olasılık teorisi temellerini ve eşzamanlı ekonomik yapıları analiz etmesi” ile ödülü almıştır.

1988: Maurice Allais, “Piyasalar teorisine ve kaynakların verimli kullanılmasına öncülük katkıları.” ile ödülü almayı başarmıştır.

1987: Robert M. Solow, “Ekonomik büyüme teorisine yaptığı katkılar” ile bu ödülü almaya hak kazanmıştır.

1986: James M. Buchanan Jr., “Ekonomik ve politik karar verme teorisi için sözleşme ve anayasal dayanaklarının geliştirilmesi” konulu çalışması ile bu ödülü kazanmıştır.

1985: Franco Modigliani, “Tasarruf ve finansal piyasaların öncü analizleri” ile ödülü almayı başarmıştır.

1984: Richard Stone, “Ulusal hesap sistemlerinin geliştirilmesine temel katkılarda bulunmuş ve bu nedenle deneysel ekonomik analizin temelini büyük ölçüde geliştirmiştir.” yapmış olduğu katkı ile ödülü almaya hak kazanmıştır.

1983: Gerard Debreu, “Yeni analitik metotları ekonomik teoriye dahil ettikleri ve genel denge teorisini yeniledikleri” çalışmasıyla ödülü almayı başarmıştır.

1982: George J. Stigler, “Endüstri yapıları üzerine yaptığı araştırmalar, piyasaların işleyişi ve kamu düzenlemesinin nedenleri ve etkileri.” çalışmasıyla ödülü almıştır.

1981: James Tobin, “Finansal piyasaların analizi ve harcama kararlarıyla ilişkileri, istihdam, üretim ve fiyatlara yönelik çalışma yapmıştır..” çalışması ile ödülü almayı başarmıştır.

1980: Lawrence R. Klein, “Ekonometrik modellerin oluşturulması ve ekonomik dalgalanmalar ile ekonomik politikaların analiz edilmesine yönelik uygulama.” çalışması ile ödülü almıştır.

1979: Theodore W. Schultz ve Sir Arthur Lewis, “Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını dikkate alan ekonomik kalkınma araştırması” ile

1978: Herbert A. Simon, “Ekonomik örgütler içinde karar verme sürecine öncülük eden araştırma.” ile ödülü almayı başarmıştır.

1977: Bertil Ohlin ve James E. Meade, “Uluslararası ticaret ve uluslararası sermaye hareketleri teorisi” ile ödülü almayı başardılar.

1976: Milton Friedman, “Tüketim analizi, parasal tarih ve teori alanındaki ve onun istikrarlılık politikasının karmaşıklığını göstermesi alanındaki çalışmalar” ile ödülü almayı başarmıştır.

1975: Leonid Vitaliyevich Kantorovich ve Tjalling C. Koopmans, “Kaynakların optimum tahsisi teorisine yönelik çalışmalar.” ile ödülü aldılar.

1974: Gunnar Myrdal ve Friedrich August von Hayek, “Para ve ekonomik dalgalanmalar teorisindeki öncü çalışmaları ve ekonomik, sosyal ve kurumsal fenomenlerin karşılıklı bağımlılığıyla ilgili delici analizler” sayesinde ödülü almayı başardılar.

1973: Wassily Leontief, “Giriş-çıkış yönteminin geliştirilmesi ve bu yöntemin önemli ekonomik sorunlara uygulanması” çalışması ile ödülü almayı başarmıştır.

1972: John R. Hicks ve Kenneth J. Arrow, “Genel ekonomideki denge teorisine ve refah teorisine yönelik çalışmalar” ile bu ödülü almayı başardılar.

1971: Simon Kuznets, “İktisadi büyümenin ampirik olarak yorumlanmasıyla, ekonomik ve sosyal yapı ve gelişme sürecine yeni ve derinlemesine bir anlayış getirmiştir.” Yapmış olduğu bu çalışma Kuznets’e Nobel İktisat Ödülü kazandırmıştır.

1970: Paul A. Samuelson, “Statik ve dinamik ekonomik teori ile geliştirdiği bilimsel çalışma için ve ekonomik bilimlerde analiz düzeyini yükseltmek” konusunda yapmış olduğu çalışma ile ödülü almıştır.

1969: Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen, “Ekonomik süreçlerin analizi için dinamik modeller geliştirip bu alana uygulamaları” çalışması ile ödüle layık görülmüştür.

Kaynakça

https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-prizes-in-economic-sciences/

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir